Aktualne teme in vprašanja september 2022

Drage Gorjanke in Gorjanci, prejemamo veliko vprašanj, kako bo delovala in se razvijala občina. Z veseljem odgovarjamo, saj je Lista Janeza Poklukarja odprta za vprašanja. V podajanju konkretnih odgovorov in tesnejšem povezovanju ter sodelovanju vidimo priložnost za uspešnejšo udejanjanje naše skupne vizije. Znanje, strokovnost in izkušnje bomo s svetniško skupino, v želji po doseganju večje kvalitete življenja v Gorjah, delili z vsemi. Roko ponujamo vsakemu posebej in vsem Gorjancem skupaj. Roko zaupanja, korektnosti in transparentnosti.

 Čas je za spremembe. 

1. Koliko časa bomo mladi še čakali na Občinski prostorski načrt (OPN), ki bo mladim omogočil rešiti stanovanjski problem, graditi lasten dom?

Trenutni Občinski prostorski načrt kraju ne prinaša tistega, kar Gorjanke in Gorjanci potrebujejo. Še posebej to velja za mlade. Ta tudi ni ambiciozno naravnan. Za ustrezen razvoj Gorij je treba spremeniti OPN.  Zato bo sprememba OPN in umestitev zazidalnih površin ter ureditev stanovanjskega naselja za mlade ena od naših prioritet. Šli bomo od vasi do vasi in skupaj z vsemi pripravili predlog novega OPN.

Na mladih svet stoji.

2. Ali se bodo za naselje za mlade družine namenila kmetijska zemljišča?

[MM1] Trenutne razmere nas opominjajo, da je prehranska varnost nujna za vsako družbo. Zato je ohranjanje najboljših kmetijskih zemljišč nujno tudi za občino Gorje. Nove zazidalne površine in naselje za mlade je treba primerno umestiti, in sicer na način, da s projektom ne bomo ogrozili ali bistveno poslabšali drugih vidikov.

Za ohranjanje proizvodnega potenciala in trajnostno pridelavo hrane. 🤝

3. Ali se bo uredila problematika pitne vode?

Pravica do pitne vode je zapisana v Ustavi Republike Slovenije. Imamo privilegij, da živimo v čudoviti naravi in imamo dovolj vode, ki jo lahko pijemo iz pipe. Ena glavnih prioritet, ki jo bomo takoj pričeli reševati, je zagotovo problematika povezana s pitno vodo.

Za neokrnjeno naravo in čisto pitno vodo.

4. V Gorjah je kar nekaj nepremičnin, ki so prazne. Kaj bo občina naredila z njimi?

V prvi vrsti je treba ugotoviti lastništvo in ceno/vrednost nepremičnine. V kolikor bi se izkazala cena/vrednost dosegljiva, glede na razpoložljiva sredstva očine, bi občina uveljavljala predkupno pravico in v prvi vrsti uredila stanovanja za mlade družine z možnostjo odkupa.

Prav tako je treba mladim pomagati pri financiranju investicije v stanovanjski problem, zato bomo poizkušali angažirati Stanovanjski sklad.

Občina določa tudi višino komunalnega prispevka. Višino komunalnega prispevka bomo znižali, tako da bodo Gorjanke in Gorjanci lažje gradili.

Nikogar ne bomo pustili samega. 🤝

5. V svoji napovedi za županskega kandidata ste omenili razvoj delovnih mest. Kako nameravate zagotoviti delovna mesta? 

Ena od možnosti, ki jo nameravam kot župan predlagati, je vzpostavitev Tehnološkega parka, ki bi ponudil nova delovna mesta. Poleg tega se ponuja veliko možnosti za nova trajnostna delovna mesta z nadgradnjo turistične ponudbe – TIC, postavitvijo logističnega centra za vzhodni del širšega in ožjega območja TNP, postavitvijo medgeneracijskega centra s kakovostno ponudbo in vsebino ter vzpodbujanjem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in obrtništva. Treba pa je še poudariti, da bo za kakovosten razvoj delovnih mest tudi zagotovljeno optično širokopasovno omrežje s katerim bo interesentom zagotovljena sodobna telekomunikacijska povezava, ki omogoča stabilne in visoke hitrosti prenosa podatkov. S tem bodo omogočeni pogoji za sodobna, konkurenčna delovna mesta.

Za sodobno podjetništvo.

5. Kako nameravate skladno/enakomerno razvijati zaselke/vasi občine Gorje?

Vsem Gorjankam in Gorjancem je treba zagotoviti enake pogoje bivanja na katere ima vpliv občina. 

Seje občinskega sveta se bodo v živo prenašale po televiziji (spletu), izvajale pa se bodo na lokaciji, kjer bodo lahko prisostvovali vsi zainteresirani Gorjanci. To bo  pomembno pripomoglo k enakomernemu razvoju občine, saj so transparentnost, poštenost in zakonitost, ki jih bo prinesla preglednost delovanja Občinskega sveta, temelji demokratičnega delovanja občine.[MM2] 

Vse Gorjanke in Gorjanci morajo imeti dostop do objavljanja svojih prispevkov v občinskem glasilu Gorjanc, zato bomo v uvedli rubriko Pisma bralcev in tako omogočili izražanje mnenj slehrnemu občanu. 

Vsi zaselki/vasi bodo deležni enakopravne obravnave. Po vseh vaseh in zaselkih se bomo sestali, da boste Gorjanke in Gorjanci povedali, kaj potrebujete.

Gorjanke in Gorjanci boste povedali, kaj potrebujete in želite.

6. Ali nameravate zamenjati občinsko upravo?

Zaposleni na občini so nepogrešljiv del učinkovitega dela občine. Na funkcijah, ki sem jih opravljal, sem vedno dal priložnost obstoječi ekipi, delal z njo in jo s svojim znanjem in izkušnjami iz področja vodenja ter upravljanja nadgradil, ekipa pa je s poznavanjem področja dopolnjevala mene. Tako smo bili vsi skupaj še boljši in uspešnejši. Verjamem, da bo tako tudi pri vodenju občine.

Skupaj zmoremo.

7. Kako boste v razvoj občine vključili ‘glas’ občanov?

Potrebe občanov je treba slišati in jih obravnavati z vso resnostjo.

Ko bodo svetniki in svetnice Občine Gorje vsako leto določili višino participativnega proračuna, bo objavljena anketa, s katero bomo občanke in občane, starejše od 15 let, povprašali, kaj bi želeli, da se v Občini Gorje, v naselju/vasi, izvede. S temi predlogi boste tako soudeleženi pri nadaljnjem razvoju občine in pri zagotavljanju prijaznejšega okolja za vsakodnevno življenje občank in občanov, s poudarkom na enaki obravnavi vseh vasi v občini. Šlo bo za projekte, za katerih izvedbo ni potrebno veliko časa in denarja, vseeno pa spremenijo življenje na bolje.

Lepše življenje se lahko začne z malimi izboljšavami.

Vsebina se bo dopolnjevala glede na vprašanja občanov. Vabljeni k branju in sodelovanju!